oficiální web města

Uživatelé jsou povinni v rámci svých příspěvků a otázek dodržovat právní předpisy České republiky. Jejich příspěvky nesmí obsahovat či propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci.

Uživatelé jsou povinni zachovávat zásady slušného chování, zejména se zdržet užívání vulgárních výrazů a urážek, projevů agrese nebo ponižování, porušování práv jiných osob nebo jinak jednat proti dobrým mravům. Uživatelé nesmí používat skrytou či zjevnou reklamu.

Provozovatel bezodkladně vymaže takový příspěvek či takovou otázku, které budou v rozporu s právními předpisy nebo s těmito zásadami. Provozovatel neodpovídá za obsah otázek či příspěvků uživatelů. Provozovatel je oprávněn vymazat anonymní otázky či příspěvky. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast uživateli, který v minulosti porušil právní předpisy nebo tyto zásady. V odůvodněných případech může provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu i z jiných důvodů. 

Formulář pro vložení příspěvku

41 reakcí na Vaše dotazy na MÚ

 • Dobrý den, přeji pěkné prožití svátků vánočních, do nového roku 2022 hodně štěstí lásky pohody hlavně zdraví. Přeji vám také celému týmu co nejméně starostí s vedením našeho městečka Miletín .

  • Dobré ráno. Moc děkujeme za krásné přání a dovolte, abychom i Vám a Vaší celé rodině popřáli vše krásné a dobré v následujícím roce a hlavně hodně zdravíčka.

 • Když už jsem v tom psaní, nedá mi to, abych nezmínil myšlenku, která se mi v posledních měsících vkrádá do hlavy. Když to vezmeme od té nejmenší díry: Starostka Úhlejova si udělala z úboči Zvičiny dopravní hřiště, na polní a lesní cesty instalovala o své vůli svislé dopravní značky a když jí došel plech, tak apoň oblepila všechny sloupy samolepkama se značkou “zákaz zastavení”. Když jsem ji upozornil, že to vypadá legračně až trapně, napsalami, že nemám co mluvit do toho, jaké si v Úhlejově odhlasovali dopravní předpisy a že si už nikdy v životě v Úhlejově nezaparkuju. Takže už tam asi nesmím ani autem na návštěvy. V o něco větší díře Tetíně pan starosta pomocí zářivých úsměvů akamarádského poplácávání po zádech obelstil svou “jakoby” přítelkyni, paní Mgr. Rolfovou, že podepsala v dobré víře a neznalosti pravdy pro ni velice nevýhodný dokument týkající se rozparcelování pozemků sousedících s jejím. A když jsem na to upozornil, do hodiny s pohrůžkami a výčitkami obvolal celou její rodinu, která neměla o věci ani potuchy. O Vás se už dál nebudu šířit, jen dodám, že jsme malé městečko. No, a teď se přesuneme do Hořic, tam už to začíná být zajímavé. Nebudu rýpat do školství ani do sociální péče, i když ta se nyní stabilizovala, ale zajímalo by mně kupříkladu, komu a kolik zůstalo “za nehty” po výstavbě dvou naprosto zbytečných kruhových objezdů v místech, kde jsou skutečně zhola k ničemu, ale hlavně že byla zakázka za miliony. No, a teď tam chystají monstrakce ahned dvě : zbytečné bourání za 50mega, aby jedu uličku pošoupli necitlivě a nesmyslně o kousek dál a zadruhé naprosto zbytečný obchvat, který nikdo pregnantně nezdůvodnil a radní se na schůzi akorád v přímém přenosu hádali, kdo jezdí do práce na kole. A teď si vezměte, že jsou větší města…..a větší chlívárny…a větší…a větší….To je deprese horší než z covidové pandemie. Ta aspoň jednou skončí.

  • Dobrý den.
   Vzhledem k tomu, že Vaše postřehy a názory se týkají mých kolegů a ne mne, byly odeslány na příslušné obecní nebo městské úřady.
   Hezký den
   Nosek Miroslav

  • Jako odpověď uvádím pouze následující: soukromé pozemky nejsou určeny k parkování kohokoliv, pokud s tím majitel vysloveně nesouhlasí a nedá dotyčné osobě svolení. Tudíž je každého právo si svůj majetek hájit, když o něj řádně pečuje a poskytnout jeho užívání pouze tomu, komu chce. Pokud v lese majitelé lesních pozemků nainstalovali výstražné označení z důvodu těžby a dalších probíhajících prací, je to z důvodu bezpečí turistů v lokalitě se pohybujících. Dále se k této problematice nehodlám vyjadřovat, neboť jsem panu doktorovi odpověděla na všechny jeho urážlivé emaily, které zaslal na oficiální podatelnu obce Úhlejov. Děkuji panu kolegovi za zaslané upozornění.

  • Vážený pane doktore Hlaváčku,

   je to již druhá nepravdivá informace, kterou jste zveřejnil na internetu (1. proběhla skrze osobní profil starosty města na facebooku a 2. zde na stránkách města Miletín v sekci vaše dotazy na MÚ). V této záležitosti jste mě, zastupitele ani obec Tetín oficiální cestou nijak nekontaktoval, neúčastnil jste se žádného veřejného zasedání zastupitelstva, ani neproběhla žádná osobní schůzka. Použiji tedy tuto cestu, abych vás informoval.

   Obec Tetín se začala s návrhem územního plánu zabývat v roce 2019.
   Poslední územní plán byl schválený v roce 2005 (jedna změna č. 1 ÚP proběhla v roce 2013). Obec Tetín tedy od roku 2005 nový územní plán již potřebovala.

   Před samotných návrhem územního plánu obec Tetín kontaktovala majitele dotčených pozemků, u kterých je plánována změna. U této konkrétní věci byla majitelka dotčených pozemků kontaktována. Vyjádřila se, že neplánuje v budoucích letech pozemky využívat k zástavbě. Obec Tetín na tomto základě plánovala vyjmutí celého území z plochy pro bydlení BV (Z6) oproti původnímu územnímu plánu. Majitelka pozemku se v průběhu návrhu rozhodla, že v celé věci změnila názor a přála by si zařadit pozemky do plochy pro bydlení BV (Z6). Obec Tetín tak učinila a kontaktovala projekční kancelář, která zanesla plochu pro bydlení BV (Z6) zpět, s tím že bude obsahovat dohodu o parcelaci z důvodu zmíněné níže (vyhodnocení připomínky). Poté proběhlo několik jednání a schůze k této záležitosti, kde obec Tetín vysvětlovala znovu veškeré důvody (vyhodnocení připomínky).

   Následně obec Tetín obdržela připomínku k dotčené parcele ve
   znění:
   Obsah podání: Připomínka se týká rozvojové plochy označené Z6 v návrhu ÚP Tetín a podmínky uzavření dohody o parcelaci. Podatelka je vlastníkem pozemků p.č. 321/3 a 321/4 v k.ú. Tetín, které se nachází v návrhové lokalitě s označením Z6 dle návrhu územního plánu Tetín.

   Obec Tetín tuto připomínku projednala na veřejném zastupitelstvu dne 7.9.2020, se závěrem ZO Tetín souhlasí s dohodou o parcelaci v části zóně Z6 v novém územním plánu obce Tetín. Obec Tetín předala usnesení projekční kanceláři a odboru územního plánování města Hořice.

   Další fází bylo veřejné projednání územního plánu:
   Obec Tetín na veřejném zastupitelstvu dne 3.5.2021 informovala, že odbor územního plánování v Hořicích předalo nový územní plán obce Tetín na vyjádření Královéhradeckému kraji. Na veřejném zastupitelstvu dne
   31.5.2021 informovala, že stále čeká na stanovisko Královéhradeckého kraje. Obec Tetín byla během měsíce června kontaktována městem Hořice, které obdrželo kladné stanovisko Královéhradeckého kraje a návrh územní plánu tak může být veřejně projednán. Obec Tetín o veřejném projednání informovalo občany a ZO Tetín dne 28.6.2021 (zápis k bodu: Starosta obce Tetín informoval ZO Tetín o plánovaném jednání – „Veřejné projednání návrhu Územního plánu Tetín“ – dne 21. 7. 2021 v 16,00 v klubovně hasičské zbrojnice čp.58 Tetín). Samostatná Veřejná vyhláška – „Veřejné projednání návrhu Územního plánu Tetín“ byla zveřejněna na elektronické a fyzické úřední desce od 21.6.2021 do 21.7.2021, taktéž na elektronické a fyzické úřední desce města Hořice.

   Dne 21.7.2021 v 16:00 proběhlo veřejné projednání „Návrhu územního plánu obce Tetín“. Této schůzky se účastnilo zastupitelstvo a veřejnost. Na místě byli seznámeni s návrhem nového územním plánu jako celkem, tak s touto dotčenou lokalitou a vše bylo vysvětleno za přítomnosti projekční kanceláře a odboru územního plánování v Hořicích. Odbor územního plánování v Hořicích seznámil přítomné s možností podání námitky proti územního plánu, které je možné podat do 7 dnů od veřejného projednání.

   Obec Tetín obdržela jednu námitku od právnické osoby, jejíž zástupce se fyzicky nezúčastnil veřejného projednání, ale využil své právo, jelikož se o schůzce dozvěděl skrze elektronickou úřední desku. Vámi dotčená osoba v této věci nepodala žádnou námitku.

   Vyhodnocení připomínky: připomínce se nevyhovuje
   Odůvodnění připomínky: Výše uvedené podání pořizovatel přezkoumal a vyhodnotil jako připomínku.
   Při prověření pozemku bylo konstatováno, že se pozemky ve vlastnictví podatelky nachází v území, které bylo v návrhu územního plánu vymezeno jako rozvojová plocha pro bydlení „Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV“. Plocha Z6 je návrhovou plochou. Návrhová plocha Z6 je rozvojovou plochou navržená v návaznosti na stabilizované plochy místní části Vlkanov. Podmínkou využití části lokality je uzavření dohody o parcelaci, velikost plochy předpokládá možnou realizaci 12 RD. V ploše je dále stanoveno, že zde bude umístěna jednořadá zástavba, zahrady budou směřovány do volné krajiny, výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat charakteru okolní zástavby a okrajové poloze. Místní část Vlkanov má zachovánu původní urbanistickou strukturu, na kterou bude nová zástavba navazovat. Pro umožnění plného využití plochy Z6 s ohledem na požadavky vyplývající právě z charakteru zástavby, je stanovena podmínka dohody o parcelaci. Vzhledem k umístění pozemků s rozdílnými vlastníky v části lokality je tato podmínka nezbytná pro dosažení zachování urbanistické struktury obce. Dále je nutno konstatovat, že návrhová plocha umožňuje výstavbu, nikoliv povinnost výstavby. Připomínce nebylo vyhověno.

   Dovolte mi, abych vás informoval, že vámi zmíněná majitelka dotčených pozemků obci Tetín nic nepodepisovala ve věci dohody o parcelaci (ani nic jiného ohledně územního plánu kromě své připomínky). Majitelka
   pozemku mohla využít svých práv jako všichni ostatní, jelikož ji v této věci nebylo nic zatajováno. Obec Tetín ji nemohla osobně kontaktovat o konání veřejného projednání návrhu územního plánu, jelikož by ji zvýhodňovala oproti ostatní. Stejnou cestou by musela kontaktovat všechny dotčené majitele pozemků ležící v katastru Tetín, protože jich všech se nový územní plán týká. Obec Tetín zveřejňovala a konala v pořizování a vydávání územního plánů dle stavebního zákona. Vše konzultovala s projekční kanceláří a odborem územního plánování v Hořicích. V zájmu obce Tetín není poškozovat občany, ale provádět změny tak, aby měly dlouhodobě pozitivní dopad na rozvoj naší obce. Nový územní plán tak nabízí urbanistické řešení, které odpovídá charakteru současné zástavby obce, navíc nevyžaduje stavbu nových cest a inženýrských sítí. Dohoda o parcelaci byla použita v obci Tetín i v jiné lokalitě BV.
   Nabízím vám, že mě můžete osobně kontaktovat a celou věc můžeme probrat.

   Žádám vás touto cestou, abyste přestal šířit nepravdivé informace a pomluvy. V případě, že budete pokračovat v této věci nadále bude obec Tetín řešit tento problém jinou právní cestou.

   Děkuji a přeji vám krásné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zářivých úsměvů v novém roce!

   S pozdravem

   Matěj Hlavatý
   starosta obce Tetín

  • Tak zaprvé to označení na ten plot jsem instaloval já a né žena, dříve se zde skutečně mohlo parkovat bez problémů ale od té doby co se někteří lidé chovají jako čuníci tak už se zde parkovat nebude neustále nepořádek vlhčené ubrousky papírové kapesníčky cigaretové nedopalky a nebo i klidně celý popelník z auta,a já se ptám kdo to uklízí já nebo vy,tak se laskavě starejte o sebe a moji ženu nechte být rozumíme si.A za druhé nikdo vás nenutí do té takzvané díry jezdit . Nám se uleví a vám asi také můžete jezdit proudit jinam a možná by bylo dobré aby jste navštívili nějakého odborníka aby se na vás podíval nějaký odborník ale pochybuju že bude vůbec na vás mýt tabulky PS:Jestli budete nebo nebude reagoval mě vůbec netrápí kdyby jste se tak staral o pacienty jako o druhé tak už k vám by chodili zdraví nazdar ŠEDIVÝ DAVID

 • A mimochodem, právě jsem to našel – termín onoho veřejného srandazasedání, o kterém jsem psal, bylo zveřejněno 6 (slovy ŠEST) dní předem, z toho 2 dny, pokud se nepletu, připadaly na víkend. Tak ještě jednou gratulka k trafice.

 • Tak zaprvé: Váš učitel Češtiny se jistě obrací v hrobě, pokud díkybohu ještě užívá života, snad si to nepřečte ppo Vás, mohlo by to být jeho poslední.
  Zadruhé: Zase překrucujete to, co jsem napsal, jste jsko malé dítě. Nenapsal jsem doslaova, že příroda si s popelem poradí (i když se toto tvrzení opravdu blíží pravdě), ale napsal jsem, že si jistě poradí lépe s popelem jakožto inertním odpadem nežli s plasty, které jsou nedegradovatelné. DObrýtro a příště před použitím zatřepat.
  A do mého vztahu k přírodě se Vy nesáčkujte, jste ten poslední, kdo má na to právo.

  • Dobrý den.
   Ano, má čeština není vůbec dobrá. To máte pravdu. Naštěstí nejsem sám. Je nás víc.
   Hezký den.

 • Vážený pane starosto, gratuluji Vám ke zvolení do velmi štědře placené funkce, kde nemusíte celý rok hnout prstem, totiž do srandovní funkce vrchního náčelníka pečovatelské služby. Těch 75 tisíc korun ročně se jistě hodí, když nevyšel ten kšeft s popelnicemi a čipy. Chápu, že je třeba rychle zalátat díru v rodinném rozpočtu. No, ale je výborné, že paní pečovatelka, která těch několik lidí obstarává už mnoho měsíců iv covidovém období naprosto bezchybně a vzorně, bude mít nad sebou kvalitní ideově a moprální vedení, a to všechno za pakatel z kapsy občanů města. Ještě jednou gratuluji a doufám, že se můj příspěvek zase záhadně neztratí. Také si myslím, že Vámi ovládané zastupitelstvo Vám tu trafiku přikleplo bez zbytečného rýpání veřejnosti, anžto veřejnost chyběla a jak jsem zjistil ze dvou náhodných telefonátů místních občanů, vlastně o té “veřejné” srandaschůzi nikdo nevěděl. Bývalo zvykem za poslední slušné starostky paní Kožíškové, že zaprvé každé veřejné zastupitelstvo bylo oznamováno dostatečně předem a dostatečně zřetelně a zadruhé, a to nám vždy vštěpovala, že názory a přání obyvatel jsou svaté.

  • Vážený pane doktore. Budu odpovídat stroze a snad srozumitelně.
   Vedoucí pečovatelské služby je zřízen na základě povinnosti plynoucí ze zákona. Pokud bych to nebyl já, museli bychom na tuto práci někoho zaměstnat. Vzhledem k tomu, že splňuji podmínky, jako je například vysokoškolské vzdělání se sociálním zaměřením, zastupitelstvo takto rozhodlo. Pokud Vás zajímá, co tato práce obnáší, můžete se u mne stavit, já Vám to sdělím.
   Konání veřejného zasedání zastupitelstva se sděluje, jak na pevné úřední desce, tak na internetové desce. Tentokrát to bylo zveřejněno dne 30.11.2021 a zasedání bylo 6.12.2021. Tedy sedm dní včetně.

 • Dobrý den/Ahoj,
  Na Trotince už několik dní nesvítí pouliční osvětlení.
  Děkuji za opravu.

 • Ahoj/Dobrý den,
  chtěl bych apelovat na MěÚ, aby začal řešit lepší organizaci parkovacích míst na náměstí. Díky chybějícímu vodorovnému značení řidiči parkují cik-cak a i díky tomu poté chybí parkovací místa. Jsem přesvědčen, že pokud by systém organizovaného parkování navrhl nějaký odborník, město to poté realizovalo a občas (alespoň neformálně) dohlédlo na jeho dodržování, tak by se situace výrazně zlepšila.
  Děkuji.
  OJ

  • Ahoj. Moc díky za námět a budeme se jím zabývat. Pokud to bude možné z hlediska zákona ( vyjádření odboru dopravy Hořice a Policie ČR), tak bychom provedli vodorovné značení v jarních měsících roku 2022. S dohlížením to asi nebude tak jednoduché, protože zde nemáme Městskou policii. Věřím, že to však může přispět k lepšímu využívání parkovacích míst.
   Přeji hezký den
   Mirek

 • Dobrý den pane starosto,v pondělí byly nárazem auta-kamionem zničeny sloupky na chodniku před naším domem K.J.Erbena 15, prosím o opravu- výměnu sloupků.Tento úsek je velmi nebezpečný,policie doporučila instalaci kamerového systému,nebot máme rok co rok zničenou střechu a okapy,Prosím o kladné vyřešení této situace,ke které dochází již několik let.Hůlková

  • Dobrý den.
   Děkuji za informaci. Sloupky opravíme. Nicméně se musíte obrátit na SÚS Královéhradeckého kraje, který je provozovatelem silnic druhé třídy a je jediný, který může celou věc řešit. Tento postup jsme Vám také již dříve doporučili. Dne 26.9.2019 jsem Vám také zasílali vyrozumění o  Vaší stížnosti, týkající se Vámi uvedeného problému s tím, že část střechy a okap Vašeho domu zasahuje do silnice č.300, přesněji na pozemek p.č. 1356 ostatní plocha v majetku Královéhradeckého kraje na kterém je právě silnice č.300. Vaší stžnost ze dne 21.10.2021 postupujeme na Královéhradecký kraj k vyřízení. Nosek Miroslav

 • Dobrý den, pane staarosto, nezlobte se, ale rád bych věděl jednu věc. Situace vypadá takto: Napíšu příspěvek, něco se mi hrubě nelíbí, tak jsem třeba dosti sarkastický, ale osobní urážky nepoužívám, ani nepíšu výmysly či lži. Příspěvek se objeví na webovýsch stránkách tak, jak by to každý čekal. Ale uplyne několik desítek minut a příspěvek zmizí. Zmizí a není tam den-dva-tři-čtyři. Pak se najednou objeví, ale až po mé kritice, že mi mažete přípsěvky. Zajímavé je, že můj příspěvek je datován správně, dnem, kdy jsem jej vložil, a Vaše odpověď je datována vždy následující den. Tak se zkuste zamyslet, a představit si, co byste si na mém místě a v naší vzájemné situaci pomyslel. Všechny normální diskusní weby přece fungují jinak. Napíšu příspěvek a vyjádřit se k němu může každý a pokud není vulgární či rasistický apod., nikdo si needovolí ho z diskuze stáhnout. Proč miletínský web nepoužívá stejný model? Tak trošku ze sebe děláte pánaboha, který jediný může lidi svou odpovědí “setřít”, lhostejno zda právem či neprávem a reagovat protiargumentem nelze. Vždyt nejste povinen odpovídat hned na vše, spíše by Vám slušela funkce jakéhosi moderátora diskuze. Obvykle to chodí tak, že ten, kdo přispívá poprvé se zaregistruje, ověří mailem či telefonním číslem, aby nepsali anonymové a diskuze může být bohatší. Nemůžete si přece uzurpovat právo na jediného moudrého a spravedlivého. Dále píšete, že všechny informace jsou v Miletínských Listech a stále se na ně odvoláváte. Já je nečtu, Pokládám za samozřejmost, že všechno důležité je na městských webovýćh stránkách. Bývaly tam zápisy z pracovních schůzek zastupitelstva. Bývaly tam závěry veřejných zasedání. Teď tam není nic. Alespoň my jsme tam nic nenašli.A znovu odpovídám: pokud jste přesvědčen, že ostatní doplácejí na svoz mého popela, bylo ve Vaší pravomoci věci zařídit jinak. Třeba jako to bývalo za bývalé starostky Kožíškové. Barevně odlišené známky podle počtu svozů a popelnic. ALESPOŇ. Ale aby někdo za odvoz popelnic ročně dal třeba celý měsíční důchod, to vám přijde fér? Zdražuje se ukládání odpadu. Jasně. Ale LOGICKY přece pochopíte i Vy, že nejde o hmotnost, ale v první řadě o OBJEM a vduhé řadě o CHARAKTER odpadu. Když narvu popelnici kusy polystyrénu, bude vážit tak dvě kila, zabere 250 litrů a zas…e přírodu na věky věků. Poplatník zaplatí 12 korun.Staří manželé, kteří topí, bohužel, ve starém Dakonu, protože na nový kotel peníze nemají a dotaci jim nikdo nezařídil, naplní za týden popelnici 60 kily popela \)v zimě) a druhý týden druhou. Komunální odpad ani nepočítám, protože jen za ten popel zaplatí 720 Kč. (Kalkuluji s Vašimi maximálními 6 korunam.) Objemově je to menší množství, navíc jde o téměř inertní odpad, kdž nepočítám zvýšenou koncentraci síry, se kteru si však příroda hravě poradí. Už jsem slyšel dost lidí, kteří řekli, že radši budou popel vozit do lesa nebo do pangejtů. Nicmoc příjemného, ale pořád lepší, než ti, co budou házet komunální humus do konterjnerů na tříděný odpad. Já vím, pane starosto, že to není jednoduchá otázka. Zdá se skoro neřešitelná. Ale spíš by lidé pochopili, kdyby se cena známky zvedla třeba na 1000 korun neo víc, co já vím. A bylo by to řešení poměrně jednoduché,bez toho, aby se někdo cítil poškozený. Nebo to nejde? Proč? Bojíte se, že se lidi naštvou, že zdražujete popelnice a příště \vás nezvolí? Věřte, že na popelnicích Vaše kariera nestojí.Moc jsem se rozepsal, a to jenom o popelnicích, věřte, že toho mám na srdci víc, ale i tak děkuji za pozornost a omlouvám se za délku příspěvku. MYSLEJTE CHLOUPĚJC,MITNICK! .o).

  • Dobrý den pane Hlaváček. Pokud byste si přečetl informace uvedené v úvodu, pochopil byste, jak tento odkaz funguje.Vkládám Vám tedy tyto informace do mé odpovědi. Snad Vám to pomůže k pochopení, jak funguje odkaz. Funguje úplně přesně , jako na starých stránkách.
   Uživatelé jsou povinni v rámci svých příspěvků a otázek dodržovat právní předpisy České republiky. Jejich příspěvky nesmí obsahovat či propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci.
   Uživatelé jsou povinni zachovávat zásady slušného chování, zejména se zdržet užívání vulgárních výrazů a urážek, projevů agrese nebo ponižování, porušování práv jiných osob nebo jinak jednat proti dobrým mravům. Uživatelé nesmí používat skrytou či zjevnou reklamu.
   Provozovatel bezodkladně vymaže takový příspěvek či takovou otázku, které budou v rozporu s právními předpisy nebo s těmito zásadami. Provozovatel neodpovídá za obsah otázek či příspěvků uživatelů. Provozovatel je oprávněn vymazat anonymní otázky či příspěvky. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast uživateli, který v minulosti porušil právní předpisy nebo tyto zásady. V odůvodněných případech může provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu i z jiných důvodů.

   Žádný z Vašich příspěvků jsem nesmazal a na všechny vám odpovídám.

   Další věc. Je vidět, že opravdu nečtete Sousedské listy, protože je nazýváte ,,Miletínské listy”. Samožřejmě je to Vaše věc, zda je čtete nebo ne. Nicméně všechny důležité informace jsou zveřejněny na našich stránkách. Ano zápisy z pracovních schůzek dříve byli zveřejňovány, ale bohužel na základě doporučení auditu, už tyto zápisy nezveřejňujeme a není to ani povinné. Zápisy z veřejných schůzí jsou na našich stránkách uváděny, včetně usnesení. Najdete je na úřední desce. Nicméně pokud máte zájem o chod města, tak proč nechodíte na veřejná zasedání? Tu možnost máte, tak ji využijte. Nesmíte si stránky Miletína plést s FB.
   Svoz odpadu se řídí zákonem. A ano, současný systém je nespravedliví. Nespravedliví je vůči těm, kteří řádně třídí odpad, topí elektřinou nebo plynem. Nemá tedy tolik odpadu. Takže doplácí na ty, kteří netřídí a mají popel. Vzhledem k tomu, že uvádíte, že do popelnice ,,narvete polystyrén, patříte mezi ty, kteří netřídí. Polystyrén totiž lze třídit. Díky tomu jsem však pochopil, že musíme více informovat lidi, co a jak lze třídit. Systém svozu odpadu, který byl provozován za bývalé starostky, není podle zákona možný.To mne docela překvapuje, že tento způsob navrhujete, vzhledem k tomu, že ve svých zprávách, píšete, že jste si nový zákon řádně prostudoval. Ale na Vaši omluvu, on je ten zákon opravdu hrozný blábol. Váš přístup k přírodě, také nebudu komentovat, protože pokud píšete, že si příroda poradí, tak to fakt nemá smysl. Navrhujete navýšit poplatek za svoz komunálního třeba na 1 000,- Kč. No to byste tomu dal. Ještě více by dopláceli Ti, kteří třídí a neprodukují odad. Mohu Vás však uklidnit. Systém na kila bohužel nebude možné po technické stránce a legislatviní stránce využít. Nadále tedy zůstane stejný způsob svozu odpadu, na který bude doplácet ten, komu není lhostejná příroda, řádně třídí, topí ekologicky. A nebavím se ani o neplatičích, na které budeme i nadále doplácet.
   Pane doktore, kdybych přemýšlel tak populisticky, jak píšete, tak bych už dávno tuto práce nedělal.
   Přeji Vám krásný den.
   Nosek Miroslav

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *