Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007857 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH DÍLEN je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit kvalitu odborného vzdělávání prostřednictvím vybudování odborné učebny dílen do stavu, který bude splňovat požadavky na moderní výukové zázemí s důrazem na možnost praktického zapojení žáků. Projekt řeší nejnutnější stavební úpravy a nákup vnitřního vybavení tak, aby mohl poskytovat vzdělání v oblasti polytechnické výchovy žáků na úrovni 21. století.

Popis projektu: Projekt bude mít jako hlavní aktivitu rekonstrukci budovy školy a dodávku vybavení odborných učeben. Mezi hlavní aktivity projektu patří realizace stavebních úprav odborné učebny dílen, přístavba WC, nájezdová bezbariérová rampa, nákup vnitřního vybavení a učebních pomůcek Mezi vedlejší aktivity projektu pak patři: vytvoření studie proveditelnosti, pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace VŘ),zabezpečení výstavby a povinná publicita.

Výsledky: Zásadní změnou je rekonstruovaný objekt školních dílen, výměna nábytku a nákup nového vybavení. Realizací projektu vznikne v Miletíně moderně orientovaná základní škola, se zázemím pro výuku polytechnických předmětů. Žáci a studenti školy budou mít ke studiu k dispozici moderní vybavení, které jim umožní připravit se lépe na budoucí profesi. Moderně vybavená učebna umožní vyšší kvalitu vzdělávání včetně přípravy na žákovské olympiády a soutěže. Modernizované zázemí budou využívat i děti, které se účastní mnohých zájmových aktivit.
 

Rekonstrukce školních dílen