oficiální web města

Město zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a z dalších obecně závazných právních předpisů. Dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu, ve vývěsních skříňkách, v místním periodiku Sousedské listy, v jiných hromadných sdělovacích prostředcích a na facebooku. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám, včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od města přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování. Má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce osobních údajů:
Město Miletín
Sídlo:
Náměstí K. J. Erbena 99
507 71 Miletín
IČ: 00271811, DS: yncbcrq
telefon: +420 493 693 132
e-mail: jalova@miletin.cz

Pověřenec pro ÚOOÚ:
Bc. Ondřej Machačka, e-mail: ondrej.machacka@centrum.cz, tel. +420 737 980 777