oficiální web města

Zákon č. 106/1999 Sb. – Zákon o svobodném přístupu k informacím – dále jen InfZ

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 4 InfZ

1. Název

Město Miletín

2. Důvod a způsob založení

Město Miletín jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

 • Starosta města
 • Místostarostka města
 • Zastupitelstvo města – 11 členů
 • Městský úřad
  • kancelář starosty
  • kanceláře administrativy
 • Příspěvkové organizace zřizované městem
  • Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

4. Kontaktní spojení

Telefon: +420 493 693 132
e-mail: jalova@miletin.cz
Identifikátor datové schránky: yncbcrq

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Miletín
náměstí K. J. Erbena 99
507 71 Miletín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Miletín
náměstí K. J. Erbena 99
507 71 Miletín

4.3 Úřední hodiny

PO 6.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hod.
ÚT zavřeno
ST 6.30 – 11.00 a 12.00 – 16.00 hod.
ČT zavřeno
PÁ zavřeno

4.4 Telefonní čísla

Městský úřad: +420 493 693 132

4.5 Čísla faxu

město nemá fax

4.6 Adresa internetové stránky

www.miletin.cz

4.7 Adresa e-podatelny

www.miletin.cz/podatelna

4.8 Další elektronické adresy

Identifikátor datové schránky: yncbcrq
E-mail: jalova@miletin.cz

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: název banky: ČS a.s.; číslo účtu: 1162538369/0800
Platba za odpady: ČS a.s.; číslo účtu: 19-1132538369-0800

6. IČ: 00271811

7. DIČ: CZ00271811

     Město je plátcem DPH v ekonomické činnosti /kemp, koupaliště, informační centrum Mateřídouška, lesy, prodej parcel/. Faktury vystavovat na adresu: Město Miletín, náměstí K. J. Erbena čp. 99, 50771 Miletín

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Strategický a rozvojový plán města Miletín 2018-2028

8.2 Rozpočet  

Aktuální rozpočty města včetně rozpočtových opatření naleznete na elektronické úřední desce zde

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7), nebo do datové schránky města (viz bod 4.8).

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě města v úředních hodinách.
 • Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1).
 • Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města (viz bod 4.7) nebo do datové schránky města (viz bod 4.8)

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí města, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým město odmítlo poskytnout informaci na základě žádosti, lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

§ 16 Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Na postup města při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ. § 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

12. Formuláře

Formuláře, kterými se lze obracet na města najdete ke stažení zde

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Informace zde: https://portal.gov.cz

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění právních předpisů je dostupné na
https://www.mvcr.cz 

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy města jsou dostupné na internetových stránkách města ke stažení zde

Právní předpisy města a jejich evidence jsou k nahlédnutí na městském úřadě.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací zde

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

16.1 Licenční smlouvy města nemá

16.2 Výhradní licence

Město v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.