oficiální web města
Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007857
REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH DÍLEN
byl spolufinancován Evropskou unií

Cíl projektu: Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu odborného vzdělávání prostřednictvím vybudování odborné učebny dílen do stavu, který bude splňovat požadavky na moderní výukové zázemí s důrazem na možnost praktického zapojení žáků. Projekt řeší nejnutnější stavební úpravy a nákup vnitřního vybavení tak, aby mohl poskytovat vzdělání v oblasti polytechnické výchovy žáků na úrovni 21. století.

Popis projektu: Projekt měl jako hlavní aktivitu rekonstrukci budovy školy a dodávku vybavení odborných učeben. Mezi hlavní aktivity projektu patřila realizace stavebních úprav odborné učebny dílen, přístavba WC, nájezdová bezbariérová rampa, nákup vnitřního vybavení a učebních pomůcek. Mezi vedlejší aktivity projektu pak patřilo: vytvoření studie proveditelnosti, pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace výběrového řízení), zabezpečení výstavby a povinná publicita.

Výsledky: Zásadní změnou je rekonstruovaný objekt školních dílen, výměna nábytku a nákup nového vybavení. Realizací projektu vznikla v Miletíně moderně orientovaná základní škola se zázemím pro výuku polytechnických předmětů. Žáci školy mají ke studiu k dispozici moderní vybavení, které jim pomáhá připravit se lépe na budoucí profesi. Moderně vybavená učebna umožňuje vyšší kvalitu vzdělávání, včetně přípravy na žákovské olympiády a soutěže. Modernizované zázemí využívají i děti, které se účastní mnohých zájmových aktivit.